Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné zaměření

Nanomateriály na bázi anorganických vrstevnatých struktur silikátů a nanouhlíků:

 • technologie tenkých nanokompozitních polymerních a uhlíkatých povlaků a folií,
 • syntézy nanočástic kovů a jejich oxidů v mezivrstevním prostoru a na povrchu vrstevnaté matrice,
 • interkalace a roubování vrstevnatých materiálů organickými látkami,
 • mechanochemické a ultrazvukové techniky přípravy submikronových a nanometrických částic, sonochemie,
 • nanokompozitní hybridní plniva typu "podložka-funkční částice" s antimikrobiálními vlastnostmi.

Vývoj a charakterizace nanokompozitních materiálů a nanokeramiky:

 • kompozitní materiály na bázi přírodních materiálů pro ukládání energie (baterie, kondenzátory),
 • polymerní nanokompozitní materiály na bázi přírodních materiálů pro medicínské a sanitární aplikace,
 • mikrocelulární oxidická a silikátová keramika, cordieritová keramika,
 • biokompatibilní hydroxyapatitová keramika a její kompozity s biogenní složkou,
 • mikrofluidní biosyntéza nanočástic kovů.

Charakterizace připravených nanomateriálů a kompozitů je realizováno ve spolupráci s dalšími laboratořemi s využitím difrakčních a spektroskopických metod, elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil, hodnocení velikosti částic a povrchů, chromatografie a dalších analytických metod. Vedle experimentálních metod využíváme počítačový design nanomateriálů – molekulární simulace (molekulární mechanika a molekulární dynamika), který umožňuje interpretovat experimentální data, analyzovat a predikovat strukturu a vlastnosti nanomateriálů. Testování vlastností materiálů jako jsou antimikrobiální, elektrické nebo mechanické vlastnosti jsou uskutečněné na základě externí spolupráce.

Přístrojové vybavení

 • Rentgenový práškový difraktometr RIGAKU Ultima IV (kryo – a vlhkostní komora, fázová a strukturní analýza)
 • Rentgenový práškový stolní difraktometr Rigaku Miniflex (6-poziční podávač vzorků)
 • DSC131 evo - Diferenciální kompenzační kalorimetrie DSC (-170 až 700°C)
 • Simultánní termická analýza (25 až 1600°C) s analýzou uvolněných plynů pomocí FTIR a MS - SETSYS Evolution Setaram Instrumentation
 • Infračervený spektrometr Nicolet iS50 (střední oblast 400 – 4000cm-1)
 • Hmotnostní spektrometr GSD 320 O3 Omnistar MS
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr RIGAKU, Supermini 200 (pevné, sypké i kapalné vzorky)
 • Mikroskop atomárních sil Solver-Next, NT-MDT
 • Tryskový mlýn STURTEVANT (stlačený suchý vzduch)
 • Kulový mlýn FRITSCH PULVERISETTE 7 Premium line
 • Analyzátor měrného specifického povrchu SURFER
 • Analyzátor velikosti částic a zeta potenciálu Horiba

Poskytované služby

 • fázové a strukturní hodnocení práškových materiálů rentgenovou difrakční analýzou
 • prvková analýza pevných peletizovaných a sypkých vzorků, kapalných vzorků, tenkých filmů rentgenovou fluorescenční spektroskopií od sodíku po uran
 • termická analýza pevných vzorků v rozsahu -170°C až 1600°C s možností analýzy uvolněných plynů
 • strukturní analýza pevných a kapalných vzorků pomocí infračervené spektroskopie ve střední oblasti spektra
 • analýza velikosti částic a nanočástic, stanovení zeta potenciálu, stanovení velikosti měrného specifického povrchu
 • hodnocení povrchu mikroskopií atomárních sil pevných vzorků

Další aktivity

Organizátoři mezinárodní konference NanoOstrava.

Kontakt

doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
e-mail: grazyna.simha@vsb.cz
tel.: +420 597 321 572