Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné zaměření

 • Vývoj nových analytických aplikací
 • Studium exfoliace jílových minerálů
 • Interkalace jílových minerálů a jejich využití jako sorbentů pro čištění odpadních vod
 • Vliv nanomateriálů na životní prostředí
 • Vývoj nových analytických aplikací pro hodnocení stavebních hmot a tuhých odpadů
 • Studium frikčních kompozitů pro brzdové systémy automobilů a vlivu tuhých a plynných zplodin třecího procesu na životní prostředí

Přístrojové vybavení

 • Skenovací transmisní elektronový mikroskop JEOL JSM-7610F Plus s EDS rtg-mikroanalyzátorem a „in-situ“ korelační AFM jednotkou a příslušenstvím
 • Zařízení pro naprašování povrchu vzorků kovem a uhlíkem POLARON SC 7640
 • Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, ICP-AES SPECTRO ARCOS
 • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, ICP-MS PERKIN-ELMER
 • Atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací, FL-AAS, UNICAM 969
 • Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací, GF-AAS, UNICAM 989 QZ  s možností použití metody studených par a generací hydridů
 • HR-CS Atomový absorpční spektrometr contrAA 800D
 • Atomová absorpční spektrometrie pro stanovení Hg, ALTEC, typ AMA 254
 • Mikrovlnné rozkladné zařízení, MLS ETHOS UP
 • UV-VIS spektrometr SPECORD 50plus
 • Energiově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr SPECTRO XEPOS
 • Plynová tavička FLUXANA
 • Automobilový brzdový dynamometr LINK M 2800
 • Zařízení pro úpravu vzorků (čelisťový drtič, planetární mlýn, zařízení pro mletí v kapalném dusíku SPEX 68500, zařízení pro sítovou analýzu Retsch VE 1000, frikční pila, talířová leštička, zařízení pro naprašování povrchu vzorků kovem a uhlíkem POLARON SC 7640)
 • Skenovací elektronový mikroskop PHILIPS XL-30 s energiově disperzním  rentgenovým spektrometrem EDAX
 • Analyzátor pro stanovení TC, TOC, DOC a TNb MULTI N/C 3100 se spalovacím systémem HT 1300

Poskytované služby

 • příprava analytických vzorků pro hodnocení vlivů odpadů na životní prostředí a případné uvolňování kovů do potravinového řetězce (např. atmosférické a vysokotlaké extrakce s použitím různých extrakčních činidel),
 • nízkotlaká a vysokotlaká mineralizace pevných a kapalných vzorků,
 • fyzikální úprava vzorku (homogenizace, separace, mletí),
 • stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů kapalných vzorků (pH, vodivost, kyselost, zásaditost, oxidovatelnost, tvrdost atd.)
 • elementární chemická analýza vzorků pevných látek (vlhkost, sítová analýza, nerozpustná frakce atd.)
 • kvalitativní analýza hlavních a vedlejších prvků,
 • kvantitativní analýza hlavních, minoritních a stopových prvků v kapalných a pevných vzorcích (vody, vodní extrakty, kyselé extrakty, odpadní materiály, popel, půdy, materiály nesoucí kovy na bázi Fe, vybrané nekovové slitiny),
 • chemická analýza paliv (formy síry, popela atd.),
 • chemická analýza stavebních materiálů (cementy, vápence, sádry, beton, štěrk) dle platných předpisů,
 • Odběr a úprava vzorků pro analýzy chemického složení
 • Kvalitativní a kvantitativní analýza elementárního složení tuhých a kapalných vzorků metodou rentgenová fluorescenční spektrometrie v rozsahu od Na po U, koncentrační rozsah od jednotek mg/kg
 • Analýza morfologie a elementárního složení povrchu pevných vzorků metodou skenovací elektronové mikroskopie a elektronové mikroanalýzy
 • Stanovení celkového obsahu uhlíku (TC) a organicky vázaného uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích
 • Testování mechanických vlastností frikčních materiálů brzdových soustav automobilů

Kontakt

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
e-mail:
tel.: +420 597 321 549