Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Historie Centra nanotechnologií začíná vznikem Centrální analytické laboratoře (CAL), která byla založena na Vysoké škole báňské v roce 1992 pod vedením prof. RNDr. Zdeňka Weisse, DrSc. Laboratoře byly vybaveny v té době vysoce sofistikovanými laboratorními přístroji v rámci evropského projektu Phare a hlavní náplní bylo poskytování servisních služeb VŠB-TUO a zákazníkům z průmyslové, obchodní i legislativní sféry. V roce 1997 byly služby laboratoře akreditovány Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a tato akreditace je dodnes udržována a rozvíjena.

Souběžně se servisní činností se rozvíjela také pedagogická činnost ve spolupráci s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství a s nově vzniklou Fakultou stavební stejně jako  vědecko‑výzkumná činnost v oblasti jílových minerálů a uhlíkatých a frikčních materiálů.  V roce 2003 byl proto na základech Centrální analytické laboratoře založen Vysokoškolský ústav chemie materiálů (VÚCHEM). Ředitelem byl jmenován prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc., který ústav vedl do května 2005, kdy nás po krátké nemoci opustil. Svou vědeckou činnost pak ústav plně rozvinul řešením výzkumného záměru MŠMT MSM6198910016 „Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů založených na bázi interkalovaných fylosilikátů“ v letech 2005-2011, jehož výsledky byly vysoce kladně hodnoceny.

V roce 2005 se stala ředitelkou ústavu prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., která pokračovala v dosavadní činnosti ústavu a zároveň naplnila vizi zakladatele  vybudováním základů Centra nanotechnologií, které vzniklo 1. 2. 2007 přeměnou VÚCHEM. Od této chvíle je činnost ústavu směřována zejména na výzkum v oblasti přípravy, charakterizace a aplikace nanomateriálů, přičemž původní náplň týkající se servisní, vývojové a výzkumné činnosti v oblasti chemické, fázové a strukturní analýzy zůstala zachována a je rovněž dále rozvíjena.

Výzkum v oblasti nanotechnologií byl dále podpořen vznikem studijního programu v oboru Nanotechnologie, který byl připraven v úzké spolupráci s Institutem fyziky na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. Jako první vysoká škola v České republice VŠB-TUO získala akreditaci a v akademickém roce 2007/2008 mohli nastoupit do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu první studenti. Po úspěšné akreditaci  také doktorského studijního programu v roce 2012 již toto studium ukončilo několik studentů.

V roce 2010 se stal ředitelem ústavu prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., který rozvíjel činnosti, na jejichž základech bylo Centrum nanotechnologií vybudováno a zároveň budoval nové příležitosti pro mladé vědce a výzkumníky, např. podporou doktorského studijního programu v oboru Nanotechnologií pod dvojím vedením, tzv. „double-degree“ studium ve spolupráci s vysokými školami ve Francii, USA a Kanadě.

K 1.1.2021 došlo ke splynutí vysokoškolských ústavů Institut environmentálních technologií s dalšími třemi vysokoškolskými ústavy Institut environmentálních technologiíVýzkumné energetické centrum a Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie  za vzniku nového vysokoškolského ústavu Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET).

Od 1.3.2021 byla do funkce ředitelky výzkumného centra Centra nanotechnologií jmenována prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.